2K followers

cherrimisu

Hosting Fastnotch

Hi hi! My name is Cherri! vtuber | artist | weird birb | they/them preferred, any ok