Profile banner for grifgrifter

397 followers

GrifGrifter

Last live 22 days ago

ⰵⰿⰱⱃⰰⱌⰵ ⱅⱈⰵ ⰿⰵⱅⰵⱁⱃ, ⱅⱈⰵ ⰵⱀⰴ ⰻⱄ ⱀⰻⰳⱈ

Panel Content
Ⰱⰵⰻⱀⰳ ⰰ ⰳⱁⱁⰴ ⱂⰵⱃⱄⱁⱀ ⰴⱁⰵⱄ ⱀⱁⱅ ⰴⰵⱂⰵⱀⰴ ⱁⱀ yⱁⱆⱃ ⱃⰵⰾⰻⰳⰻⱁⱀ ⱁⱃ ⱄⱅⰰⱅⱆⱄ ⰻⱀ ⰾⰻⱇⰵ, yⱁⱆⱃ ⱃⰰⱌⰵ ⱁⱃ ⱄⰽⰻⱀ ⱌⱁⰾⱁⱃ, ⱂⱁⰾⰻⱅⰻⱌⰰⰾ ⰲⰻⰵwⱄ ⱁⱃ ⱌⱆⰾⱅⱆⱃⰵ. Ⰻⱅ ⰴⰵⱂⰵⱀⰴⱄ ⱁⱀ ⱈⱁw ⰳⱁⱁⰴ yⱁⱆ ⱅⱃⰵⰰⱅ ⱁⱅⱈⰵⱃⱄ. Wⰵ ⰰⱃⰵ ⰰⰾⰾ ⰱⱁⱃⱀ ⱅⱁ ⰴⱁ ⱄⱁⰿⰵⱅⱈⰻⱀⰳ ⰳⱃⰵⰰⱅ. Wⱈⰵⱅⱈⰵⱃ ⱅⱈⰰⱅ ⰱⰵ ⱅⱁ ⰳⱃⱁw ⱆⱂ ⰰⱀⰴ ⰱⰵⱌⱁⰿⰵ ⰰ ⰴⱁⱌⱅⱁⱃ ⰰⱀⰴ ⱄⰰⰲⰵ ⱅⱈⰵ ⰾⰻⰲⰵⱄ ⱁⱇ ⱅⱈⱁⱆⱄⰰⱀⰴⱄ ⱁⱇ ⱂⰵⱁⱂⰾⰵ, ⱃⱆⱀ ⰰ ⰿⰰⱃⰰⱅⱈⱁⱀ, wⰻⱀ ⱅⱈⰵ Ⱀⱁⰱⰾⰵ Ⱂⰵⰰⱌⰵ Ⱂⱃⰻⰸⰵ, ⱁⱃ ⰱⰵ ⱅⱈⰵ ⰳⱃⰵⰰⱅⰵⱄⱅ ⰿⱁⱅⱈⰵⱃ ⱁⱃ ⱇⰰⱅⱈⰵⱃ ⱇⱁⱃ yⱁⱆⱃ ⱁwⱀ ⱇⱆⱅⱆⱃⰵ ⱌⱈⰻⰾⰴⱃⰵⱀ ⱁⱀⰵ ⰴⰰy. Ⱃⰵⰳⰰⱃⰴⰾⰵⱄⱄ, wⰵ ⰰⱃⰵ ⰰⰾⰾ ⰱⱁⱃⱀ wⰻⱅⱈ ⰰ ⱂⱆⱃⱂⱁⱄⰵ. Ⰱⱆⱅ ⰻⱀ ⰱⰵⱅwⰵⰵⱀ ⰱⰻⱃⱅⱈ ⰰⱀⰴ ⰴⰵⰰⱅⱈ ⰾⰻⰵⱄ ⰰ ⱂⰰⱅⱈ ⱅⱈⰰⱅ ⰾⰻⱇⰵ ⱂⰰⰲⰵⱄ ⱇⱁⱃ ⱆⱄ; ⰰ ⱂⰰⱅⱈ ⱅⱈⰰⱅ wⰵ ⰿⱆⱄⱅ ⱇⰻⰾⰾ wⰻⱅⱈ ⱄⱁⰿⰵⱅⱈⰻⱀⰳ ⱅⱈⰰⱅ ⰳⰻⰲⰵⱄ ⱁⱆⱃ ⰾⰻⰲⰵⱄ ⰿⰵⰰⱀⰻⱀⰳ. Ⱈⱁwⰵⰲⰵⱃ, ⱅⱈⰵⱃⰵ ⰰⱃⰵ ⱅⰻⰿⰵⱄ wⱈⰵⱃⰵ ⱅⱈⰵ ⱁⰱⱄⱅⰰⱌⰾⰵⱄ ⱁⱇ ⰾⰻⱇⰵ ⱄⰵⰵⰿ ⱅⱁ ⰳⰵⱅ ⱅⱈⰵ ⰱⰵⱄⱅ ⱁⱇ ⱆⱄ ⰰⱀⰴ wⰵ ⱁⱇⱅⰵⱀ ⰾⰵⱅ ⰻⱅ ⰳⱁ ⱅⱁ ⱈⰵⰰⱃⱅ. Ⰰⱀⰴ ⰱy ⱁⰱⱄⱅⰰⱌⰾⰵⱄ, Ⰻ ⰿⰵⰰⱀ ⱂⰵⱁⱂⰾⰵ wⱈⱁ ⱁⱇⱅⰵⱀ ⱅⰰⰽⰵ ⰰⰴⰲⰰⱀⱅⰰⰳⰵ ⱁⱇ ⰿⰻⱄⱅⱃⰵⰰⱅⰻⱀⰳ ⱁⱅⱈⰵⱃⱄ. Ⰱⱆⱅ, ⰻⱀⱄⱅⰵⰰⰴ ⱁⱇ ⱅⰰⰽⰻⱀⰳ ⰵⰰⱌⱈ ⰰⱀⰴ ⰵⰲⰵⱃy ⱀⰵⰳⰰⱅⰻⰲⰵ ⱅⱈⰻⱀⰳ ⱁⱃ ⰰⱌⱅⰻⱁⱀ ⱅⱈⰰⱅ ⱈⰰⱂⱂⰵⱀⱄ ⱅⱁ yⱁⱆ ⰰⱄ ⰰ ⱂⰵⱃⱄⱁⱀⰰⰾ ⰰⱅⱅⰰⱌⰽ ⱁⱀ yⱁⱆⱃ ⱌⱈⰰⱃⰰⱌⱅⰵⱃ, ⱃⰵⰿⰵⰿⰱⰵⱃ ⱁⱀⰵ ⱅⱈⰻⱀⰳ: yⱁⱆⰠⱃⰵ ⰰ ⰳⱁⱁⰴ ⱂⰵⱃⱄⱁⱀ. Ⰻ ⰽⱀⱁw ⰻⱅ ⱄⱁⱆⱀⰴⱄ ⱌⱁⱃⱀy, ⰱⱆⱅ ⰻⱅⰠⱄ ⱅⱃⱆⰵ. ⰋⱅⰠⱄ ⱄⱁ ⰻⰿⱂⱁⱃⱅⰰⱀⱅ ⱅⱁ ⱃⰵⰿⰵⰿⰱⰵⱃ ⱅⱈⰰⱅ yⱁⱆⰠⱃⰵ ⰰ ⰳⱁⱁⰴ ⱂⰵⱃⱄⱁⱀ ⰰⱀⰴ yⱁⱆ ⰴⱁⱀⰠⱅ ⰴⰵⱄⰵⱃⰲⰵ ⱅⱁ ⰱⰵ ⱅⱃⰵⰰⱅⰵⰴ ⱁⱃ ⱇⰵⰵⰾ ⰾⰻⰽⰵ ⱁⱅⱈⰵⱃwⰻⱄⰵ. Ⱅⱈⰵ ⰱⰻⰳⰳⰵⱄⱅ ⱂⱃⱁⰱⰾⰵⰿ ⱅⱈⰰⱅ ⱂⰵⱁⱂⰾⰵ ⱁⱇⱅⰵⱀ ⱇⰰⱌⰵ ⰻⱄ ⱅⱈⰰⱅ ⱄⱅⱃⱆⰳⰳⰾⰵ ⱁⱇ ⱁⱅⱈⰵⱃⱄ ⱅⰰⰽⰻⱀⰳ ⰰⰴⰲⰰⱀⱅⰰⰳⰵ ⱁⱇ yⱁⱆ ⰰⱀⰴ yⱁⱆⱃ ⰳⱁⱁⰴ ⱈⰵⰰⱃⱅ. Ⰱⱆⱅ, ⰴⱁⱀⰠⱅ ⰾⰵⱅ ⱅⱈⰻⱄ ⰳⰵⱅ ⱅⱈⰵ ⰱⰵⱄⱅ ⱁⱇ yⱁⱆ. Ⰻⱀⱄⱅⰵⰰⰴ, ⰾⰵⱅ ⰻⱅ ⰱⰵ ⰰ ⰾⰵⱄⱄⱁⱀ ⱇⱁⱃ yⱁⱆ ⱅⱁ ⱃⰵⰰⰾⰻⰸⰵ ⱅⱈⰰⱅ ⱀⱁⱅ ⰵⰲⰵⱃyⱁⱀⰵ wⰻⰾⰾ ⱅⱃⱆⰾy ⰰⱂⱂⱃⰵⱌⰻⰰⱅⰵ yⱁⱆⱃ ⰽⰻⱀⰴⱀⰵⱄⱄ ⰰⱀⰴ ⱅⱈⱁⱄⰵ ⰰⱃⰵ ⱅⱈⰵ ⱂⰵⱁⱂⰾⰵ wⱈⱁⰿ yⱁⱆ ⱄⱈⱁⱆⰾⰴ ⰵⰾⰻⰿⰻⱀⰰⱅⰵ ⱇⱃⱁⰿ yⱁⱆⱃ ⰾⰻⱇⰵ. Ⱀⱁ ⰿⰰⱅⱅⰵⱃ ⱈⱁw ⰿⰰⱀy ⱂⰵⱁⱂⰾⰵ ⱅⱃy ⱅⱁ ⱅⰵⰾⰾ yⱁⱆ ⱁⱅⱈⰵⱃwⰻⱄⰵ, ⱀⰵⰲⰵⱃ ⱌⱈⰰⱀⰳⰵ wⱈⱁ yⱁⱆ ⰰⱃⰵ ⱇⱁⱃ ⰰⱀyⱁⱀⰵ. Ⰽⰵⰵⱂ ⰴⱁⰻⱀⰳ ⱅⱈⰻⱀⰳⱄ ⱇⱁⱃ ⱁⱅⱈⰵⱃ ⱂⰵⱁⱂⰾⰵ ⱁⱆⱅ ⱁⱇ ⱅⱈⰵ ⰳⱁⱁⰴⱀⰵⱄⱄ ⱁⱇ yⱁⱆⱃ ⱈⰵⰰⱃⱅ, ⱀⱁⱅ ⱇⱁⱃ ⱅⱈⰵ ⱄⱁⰾⰵ ⱂⱆⱃⱂⱁⱄⰵ ⱅⱁ ⱂⰾⰵⰰⱄⰵ ⱁⱅⱈⰵⱃⱄ. ⰋⱅⰠⱄ ⱄⱁ ⰻⰿⱂⱁⱃⱅⰰⱀⱅ ⱅⱁ ⱄⱅⰰy ⱅⱃⱆⰵ ⱅⱁ wⱈⱁ yⱁⱆ ⰰⱃⰵ ⰻⱀ ⱁⱃⰴⰵⱃ ⱅⱁ ⱄⰵⱃⰲⰵ ⰰⱄ ⰰ ⱃⱁⰾⰵ ⰿⱁⰴⰵⰾ ⱇⱁⱃ ⱅⱈⱁⱄⰵ wⱈⱁ ⰾⱁⱁⰽ ⱆⱂ ⱅⱁ yⱁⱆ. Ⰵⰲⰵⱀ ⱅⱈⱁⱆⰳⱈ yⱁⱆ ⰿⰰy ⱀⱁⱅ ⱃⰵⰰⰾⰻⰸⰵ ⰻⱅ, yⱁⱆ ⱄⰵⱃⰲⰵ ⰰ ⱈⱆⰳⰵ ⱄⰻⰳⱀⰻⱇⰻⱌⰰⱀⱌⰵ ⰻⱀ ⱄⱁⰿⰵⱁⱀⰵ ⰵⰾⱄⰵⰠⱄ ⰾⰻⱇⰵ wⱈⰵⱃⰵ ⱅⱈⰵy ⱇⰵⰵⰾ ⰰⱄ ⰻⱇ ⱅⱈⰵy ⱈⰰⰲⰵ ⰱⰵⰵⱀ ⰻⱀⱇⰾⱆⰵⱀⱌⰵⰴ ⰱy ⱅⱈⰵ ⱂⰵⱃⱄⱁⱀ yⱁⱆ ⰰⱃⰵ ⱅⱁ ⱅⱈⰵ ⱂⱁⰻⱀⱅ wⱈⰵⱃⰵ ⱈⰵ ⱁⱃ ⱄⱈⰵ ⱁⱀⰾy ⰰⱄⱂⰻⱃⰵⱄ ⱅⱁ ⰱⰵ ⰰⱄ ⰳⱁⱁⰴ ⱁⱇ ⰰ ⱂⰵⱃⱄⱁⱀ ⰰⱄ yⱁⱆ. Ⰻ ⰰⰾⱄⱁ ⰽⱀⱁw ⱅⱈⰵⱃⰵ ⰰⱃⰵ ⱅⰻⰿⰵⱄ wⱈⰵⱃⰵ ⰱⰵⰻⱀⰳ ⰰ ⰳⱁⱁⰴ ⱂⰵⱃⱄⱁⱀ ⱄⰵⰵⰿⱄ ⰾⰻⰽⰵ ⱅⱈⰵ wⱁⱃⱄⱅ ⱂⱁⱄⱄⰻⰱⰾⰵ ⱅⱈⰻⱀⰳ; ⰰⰾⰿⱁⱄⱅ ⰰⱄ ⰻⱇ ⰻⱅⰠⱄ ⰰ ⱅⱃⰰⰻⱅ ⱅⱈⰰⱅ wⱁⱃⰽⱄ ⱌⱁⰿⱂⰾⰵⱅⰵⰾy ⰰⰳⰰⰻⱀⱄⱅ yⱁⱆ. Ⱅⱈⰵⱃⰵ ⰰⱃⰵ ⱅⰻⰿⰵⱄ wⱈⰵⱃⰵ ⱂⰵⱁⱂⰾⰵ wⰰⰾⰽ ⰰⰾⰾ ⱁⰲⰵⱃ yⱁⱆ, ⱁⱃ ⱀⱁⱅ ⰻⱀⱌⰾⱆⰴⰵ yⱁⱆ ⰻⱀ ⱅⱈⰵⰻⱃ ⱂⰾⰰⱀⱄ, ⱁⱃ ⰿⰰyⰱⰵ ⰰⱌⱅ ⰾⰻⰽⰵ yⱁⱆ ⰴⱁⱀⰠⱅ ⰵⰲⰵⱀ ⰵxⰻⱄⱅ ⰱⰵⱌⰰⱆⱄⰵ yⱁⱆⰠⱃⰵ ⱓⱄⱅ ⱌⱁⱀⰲⰵⱀⰻⰵⱀⱅ ⱅⱁ ⱅⱈⰵⰿ wⱈⰵⱀ ⱅⱈⰵy ⱀⰵⰵⰴ yⱁⱆ. Ⱅⱈⱁⱄⰵ ⰰⱃⰵ ⱅⱈⰵ wⱁⱃⱄⱅ ⰽⰻⱀⰴⱄ ⱁⱇ ⱂⰵⱁⱂⰾⰵ. Ⰱⱆⱅ yⱁⱆ ⱀⰵⰵⰴ ⱅⱁ ⱃⰵⰿⰵⰿⰱⰵⱃ ⱄⱁⰿⰵⱅⱈⰻⱀⰳ, yⱁⱆ ⰿⰰⱅⱅⰵⱃ. Yⱁⱆ ⱅⱃⰵⰰⱅ ⱂⰵⱁⱂⰾⰵ ⱅⱈⰵ wⰰy yⱁⱆ wⱁⱆⰾⰴ wⰰⱀⱅ ⱅⱁ ⰱⰵ ⱅⱃⰵⰰⱅⰵⰴ ⰰⱀⰴ ⱅⱈⰰⱅ ⰻⱄ ⱁⱀⰵ ⱁⱇ ⱅⱈⰵ ⰱⰻⰳⰳⰵⱄⱅ ⰻⱀⰴⰻⱌⰰⱅⱁⱃⱄ ⱅⱈⰰⱅ yⱁⱆ ⰰⱃⰵ ⱈⱆⰿⰰⱀ ⰻⱀ ⱅⱈⰵ ⱄⰵⱀⱄⰵ ⱅⱈⰰⱅ yⱁⱆ ⱄⰵⰵ ⱅⱈⰵ ⰳⱁⱁⰴⱀⰵⱄⱄ ⰻⱀ ⱁⱅⱈⰵⱃⱄ ⰰⱄ wⰵⰾⰾ. Ⰱⰵⰻⱀⰳ ⰰ ⰳⱁⱁⰴ ⱂⰵⱃⱄⱁⱀ ⰻⱄ ⰰ ⰾⱁⱅ ⰿⱁⱃⰵ ⱅⱈⰰⱀ wⱈⰰⱅ ⱁⱅⱈⰵⱃⱄ ⱄⰵⰵⰿ ⱅⱁ ⰳⰻⰲⰵ yⱁⱆ ⱌⱃⰵⰴⰻⱅ ⱇⱁⱃ. Ⱂⰵⱁⱂⰾⰵ ⰴⱁⱀⰠⱅ ⱆⱀⰴⰵⱃⱄⱅⰰⱀⰴ ⱅⱈⰰⱅ ⱅⱈⱁⱄⰵ ⰾⰻⰽⰵ ⱆⱄ wⱈⱁⰿ ⱈⰰⰲⰵ ⰳⱁⱁⰴ ⱈⰵⰰⱃⱅⱄ ⰰⱀⰴ ⰰⱃⰵ ⱓⱄⱅ ⰰⰾwⰰyⱄ ⱅⱈⰵⱃⰵ ⱇⱁⱃ ⱁⱅⱈⰵⱃ ⱂⰵⱁⱂⰾⰵ, ⱈⰰⰲⰵ ⱅⱁ ⰴⰵⰰⰾ wⰻⱅⱈ ⰰ ⰾⱁⱅ ⱁⱇ ⱀⰵⰳⰰⱅⰻⰲⰻⱅy ⰱⰵⱌⰰⱆⱄⰵ ⱂⰵⱁⱂⰾⰵ ⱅⰵⱀⰴ ⱅⱁ ⰰⱄⱄⱁⱌⰻⰰⱅⰵ ⰽⰻⱀⰴⱀⰵⱄⱄ wⰻⱅⱈ wⰵⰰⰽⱀⰵⱄⱄ. Ⰱⱆⱅ ⰰⱌⱅⱆⰰⰾⰾy, ⰻⱅⰠⱄ ⱅⱈⰵ ⱌⱁⰿⱂⰾⰵⱅⰵ ⱁⱂⱂⱁⱄⰻⱅⰵ. Wⱈⰵⱀ yⱁⱆⰠⱃⰵ ⰰ ⰳⱁⱁⰴ ⱂⰵⱃⱄⱁⱀ, yⱁⱆ ⰰⱃⰵ ⱅⱈⰵ ⱄⱅⱃⱁⱀⰳⰵⱄⱅ ⱅyⱂⰵ ⱁⱇ ⱂⰵⱃⱄⱁⱀ ⱅⱈⰵⱃⰵ ⰻⱄ. Yⱁⱆ ⰰⱃⰵ ⱅⱈⰵ ⱁⱀⰵ wⱈⱁ ⱂⰵⱁⱂⰾⰵ ⱌⱁⱀⱇⰻⰴⰵ ⰻⱀ wⱈⰵⱀⰵⰲⰵⱃ ⱅⱈⰵy ⱀⰵⰵⰴ ⱌⱁⰿⱇⱁⱃⱅ ⱁⱃ ⰰⰴⰲⰻⱌⰵ. Yⱁⱆ ⰰⱃⰵ ⱅⱈⰵ ⱁⱀⰵ wⱈⱁ yⱁⱆⱃ ⱇⱃⰻⰵⱀⰴⱄ ⱌⱁⰿⰵ ⱅⱁ wⱈⰵⱀⰵⰲⰵⱃ ⱅⱈⰵy ⱈⰰⰲⰵ ⰳⱁⱁⰴ ⱁⱃ ⰱⰰⰴ ⱀⰵwⱄ. Ⰰⱅ ⱅⱈⰵ ⰵⱀⰴ ⱁⱇ ⱅⱈⰵ ⰴⰰy, yⱁⱆ ⰰⱃⰵ ⱅⱈⰵ ⱁⱀⰵ wⱈⱁ ⰰⱃⰵ ⱅⱈⰵ ⱁⱀⰵ ⱂⰵⱁⱂⰾⰵ wⰻⰾⰾ ⰰⰾwⰰyⱄ ⰱⰵ ⱅⱈⰰⱀⰽⱇⱆⰾ ⱇⱁⱃ ⰱⰵⱌⰰⱆⱄⰵ ⱅⱈⰵⰻⱃ ⰾⰻⰲⰵⱄ wⱁⱆⰾⰴⱀⰠⱅ ⰱⰵ ⱅⱈⰵ ⱄⰰⰿⰵ wⰻⱅⱈⱁⱆⱅ yⱁⱆ.