Profile banner for zettavt

1.3K followers

ZettaVT

Hey there! I'm Zetta! I enjoy gacha games, rhythm games, Pokemon, art, and building Gunpla.